در این محل چیزی ننویسید:
بسمه تعالی

موسسه قرآنی فرهنگی محبین الحسین (ع)

معاونت نیروی انسانی
محل الصاق عكس


حتما با چسب مایع الصاق شود.
ش.پ:
كد:
تایید:
مشخصات اصلی :
نام :    نام خانوادگی :    نام پدر :    كد ملی :  
سال تولد :    جنسیت :    مدرك تحصیلی :    رشته تحصیلی :    شغل :  
محل كار :    عضویت‌ : ‌( این قسمت توسط مسئول مربوطه پر خواهد شد.)  
مشخصات ارتباطی :
تلفن منزل :    تلفن محل كار(1) :    تلفن محل كار(2) :    فكس :  
تلفن همراه :    تلفن یكی از نزدیكان :    نشانه الكترونیكی :  
سایت :  
نشانی :
تابعیت (كشور) :    استان :    شهر/شهرك :    منطقه :  
میدان :    خیابان :    كوچه :    ساختمان/پلاك :    طبقه :    واحد :    پاسا‍‍ژ :  
كد پستی :    صندوق پستی :  
مشخصات تكمیلی :
تاریخ عضویت :    تاهل :    تخصص :    شماره شناسنامه :  
گروهها و زیر مجموعه ها : ‌( این قسمت توسط مسئول مربوطه پر خواهد شد.)

توضیحات : ‌( این قسمت توسط مسئول مربوطه پر خواهد شد.)

تعهد :
اینجانب متعهد می شوم، تمام اطلاعات درج شده در این برگه صحیح بوده و در صورت عدم صحت اطلاعات مسئولیت عواقب آن را بر عهده گیرم.